WIT - prawdziwie przyjazna uczelnia

WIT - prawdziwie przyjazna uczelnia

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT) za ważny cel stawia określenie rynkowej wartości dyplomu tej uczelni, aby ułatwić absolwentom znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie informatyka, grafika, czy specjalisty ds. zarządzania czy też e-administracji. Uczelnia stawia także na rozwój swoich kadr, dając zatrudnienie prawie 400 osobom, wspierając ich w samorealizacji.

 

 - Za nasz wielki sukces uważam, iż w dobie niżu demograficznego oraz trudnej sytuacji gospodarczej w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęliśmy 40-procentowy wzrost liczby nowych studentów, a w nowym roku akademickim na naszej uczelni rozpoczęło jeszcze więcej osób niż w roku poprzednim - podkreśla prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak, Rektor WIT - Prawie 100% naszych absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie oraz w krótkim czasie osiąga pensje na poziomie przynajmniej średniej krajowej. Opłata za czesne na WIT na poziomie licencjackim czy inżynierskim zwraca się absolwentom już po roku pracy. Cele te udaje nam się osiągnąć m.in. dzięki wysoko wykwalifikowanym oraz zaangażowanym pracownikom dydaktycznym i administracyjnym.

 

Profesjonalna kadra

 

Personel uczelni stanowi ok. 100 osób stałej kadry oraz 300 osób współpracujących, prowadzących zajęcia dydaktyczne. Ważnym kryterium dla pracowników jest stabilna sytuacja uczelni. Pracują tu osoby, które lubią nauczać i czerpią niebywałą satysfakcję z tego tytułu. Wykłady przeprowadzane są również przez przedstawicieli innych środowisk akademickich, także zza granicy. Przyjeżdżają specjalnie do Polski, aby podzielić się swoją wiedzą. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

 

Władze uczelni od początku swojej działalności (1996 r.) nieprzerwanie weryfikują poziom pracy wykładowców, analizując dwa razy w roku ankiety wypełniane anonimowo przez studentów. Oprócz przygotowania merytorycznego, oceniają m.in. ich punktualność, komunikatywność, formę przekazu oraz zaangażowanie. Ponadto na miesiąc przed końcem semestru odbywa się ranking najlepszych nauczycieli akademickich. Przeprowadza się również hospitacje, analizując w te sposób przebieg zajęć oraz liczbę studentów uczestniczących w nich. Prowadzący wykłady są zobligowani do przygotowania konspektów oraz innych materiałów dydaktycznych, zamieszczanych w systemie on-line uczelni, dostępnych dla studentów, którzy np. z powodów zdrowotnych nie mogą być obecni na wykładach. Ponadto, wykładowcy cały czas sami się dokształcają, a uczelnia dofinansowuje ich szkolenia.

 

Pracownicy administracyjni (ponad 40) mają również możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, biorąc udział w lektoratach z języka angielskiego. Rozpoczęli oni również, w ramach Programu Podnoszenia Jakości Zarządzania Uczelnią, certyfikowany dwuletni cykl szkoleń w zakresie rachunkowości, zarządzania finansami, zarządzania organizacją i personelem, negocjacji i przywództwa, marketingu, podstaw prawa, pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe, informatyzacji procesów administracyjnych w tym e-administracja, zarządzania zmianami itp. Ich celem jest m.in. podniesienie „kultury pracowniczej” oraz udoskonalenie współpracy pomiędzy poszczególnymi działami szkoły.  

 

Dogodne studiowanie

 

Na WIT kształcą się studenci nie tylko z całego kraju, ale i z zagranicy, m.in. z Ukrainy i Białorusi. Przez pierwszy rok prowadzone są dla nich lektoraty z języka polskiego, podczas których zapoznają się także z naszą kulturą. Na uczelni istnieją też liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m.in. winda, dyktafonyfony dla niedosłyszących czy monitory dla niedowidzących ze specjalnym oprogramowaniem.

 

Działające na uczelni Biuro Karier, dzięki współpracy z firmami z całej Polski, umożliwia odbycie obowiązkowych praktyk studenckich, a także odpłatnych staży w ramach realizowanych przez uczelnię projektów unijnych. Odbywają się one najczęściej w okresie wakacji. Wielu studentów dzięki tak nawiązanym kontaktom pracuje już w czasie studiów.  

 

- Młodzież jest coraz bardziej wymagająca. Samo uzyskanie dyplomu już nie zadowala, potencjalni studenci dokonują bardzo świadomego wyboru uczelni i kierunku studiów, analizując wiele aspektów. Dużo mówi się dziś o „produkcji” bezrobotnych na uczelniach. Tymczasem nasi studenci mają możliwość uzyskania takiego dyplomu, który ma i będzie miał rynkową wartość i będzie potwierdzeniem praktycznych umiejętności, poszukiwanych przez pracodawców - podkreśla prof. Maciej Krawczak. Istnieje ponadto możliwość otrzymania dyplomu w języku angielskim, który absolwenci wykorzystują, ubiegając się o zatrudnienie w zagranicznych firmach.

 

Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28.12.2012 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Grupa KDM to jedna z wiodących polskich firm zajmująca się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych. Dominik Działak i Jakub Kowalczyk,...

Są z nami