Ekologia w zgodzie z ekonomią

Ekologia w zgodzie z ekonomią

EcoCity to idea miasta szczególnie przyjaznego ekologicznie, którą w swoich działaniach, godząc ekologię z ekonomią, przyjęła Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.


- Realizując ideę EcoCity, wzorujemy się na rozwiązaniach szwedzkich, ponieważ uważamy, że są one najbardziej nowoczesne w zakresie maksymalnego wykorzystania energii z różnych źródeł - mówi Zygmunt Król, Prezes Zarządu BWiK „WOD-KAN" Sp. z o.o. - Nasza spółka realizuje tę ideę na kilku płaszczyznach. Z uwagi na to, że dysponujemy dwiema studniami jurajskimi, które pozyskują wodę o temp. ok. 15°C z głębokości prawie 500 m, postanowiliśmy na obu ujęciach zainstalować pompy ciepła. W ten sposób odzyskujemy ciepło z wody, które jest wykorzystywane do ogrzewania naszych obiektów. Od 12 lat na miejskiej oczyszczalni ścieków z wytworzonego biogazu produkujemy w kogeneracji energię elektryczną i cieplną. W ten sposób w pełni zabezpieczamy obiekty w energię cieplną oraz pokrywamy 25 proc. zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną. Z wykorzystaniem środków UE i NFOŚiGW zrealizowano bardzo duży projekt rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, zapewniając dostawy wysokiej jakości wody oraz odbiór i oczyszczenie ścieków dla 99,2 proc. mieszkańców miasta. Spółka ujmuje wodę głębinową, która jest bezpieczna bakteriologicznie, chroniona przed wpływem człowieka i nie wymaga stosowania skomplikowanych procesów chemicznych do jej uzdatnienia. Zoptymalizowany układ technologiczny uzdatniania wody z nowoczesnymi urządzeniami charakteryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej, obniżając koszty produkcji i oszczędzając środowisko naturalne.


W oparciu o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, spółka BWiK „WOD-KAN" zrealizowała projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska". Zakład odbiera i zagospodarowuje odpady od ok. 200 tys. mieszkańców z czterech miast i siedemnastu gmin z Południowego Podlasia. Głównym celem inwestycji, obok co najmniej 60 procentowej redukcji ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, jest wytwarzanie biogazu w procesie suchej fermentacji odpadów, który następnie jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby spółki. Odpady palne są przetwarzane na paliwo alternatywne wykorzystywane przez cementownię do wypalania klinkieru. Tym samym w pełni jest realizowana zasada maksymalnego wykorzystania przez zakład energii skumulowanej w odpadach. Z selektywnie zebranych odpadów zielonych wytwarza się Kompost SelektOptymal - organiczny środek poprawiający właściwości gleby, którego jakość została pozytywnie oceniona przez cztery państwowe instytuty badawcze. Dostarczane selektywnie zebrane odpady budowlane są przetwarzane na wysokiej jakości kruszywo wykorzystywane przy budowie dróg i parkingów.


Bardzo ważnym osiągnięciem firmy w zakresie idei EcoCity jest wyposażenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w urządzenia oczyszczające ścieki opadowe i roztopowe na wszystkich 16 wylotach do odbiornika. Tym samym zabezpieczono ekosystemy w wodach powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi i zawiesinami.


Powyższe przedsięwzięcia zostały sfinansowane dotacjami na łączną kwotę 59 mln 610 tys. złotych, preferencyjnymi pożyczkami w kwocie ponad 37 mln złotych oraz środkami gminy miejskiej i wygenerowanymi przez spółkę. W wyniku tych działań majątek spółki wzrósł do ponad 150 mln złotych.


Realizując działania proekologiczne, spółka od wielu lat wypełnia zobowiązania wynikające z przyjętej Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji oraz przystąpiła do inicjatywy „Ekoklaster energetyczny", w ramach którego podejmowane są działania na rzecz doskonalenia procesów produkcji w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Istotną rolę w edukacji spełniają uruchomione na terenie spółki: Pijalnia wód jurajskich, Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Ścieżka ekologiczna w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.


Aby jak najlepiej realizować swoje zadania, spółka wdrożyła osiem lat temu system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Wprowadzono monitorowanie, pomiar i analizy procesów zasadniczych oraz wdrożono działania, niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych oraz ciągłego doskonalenia.


- Realizowana polityka jakości wynika z długofalowej strategii rozwoju firmy z maksymalnym wykorzystaniem dotacji, której głównym celem jest podnoszenie satysfakcji i zadowolenia odbiorców usług, osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii solidnej firmy, oferującej kompleksowy zakres usług, która, dążąc do optymalizacji opłat za świadczone usługi uwzględnia również interesy swoich klientów, partnerów, właściciela spółki, jakim jest miasto, pracowników i całego lokalnego społeczeństwa - podkreśla prezes Zygmunt Król.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Laureaci tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności

2023_9
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11