Bank Ochrony Środowiska - Blisko 30 lat pracy na rzecz ochrony polskiej przyrody

Bank Ochrony Środowiska - Blisko 30 lat pracy na rzecz ochrony polskiej przyrody

 

 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) od 1991 roku finansuje ochronę środowiska. W tym czasie udzielił ponad 20 miliardów kredytów proekologicznych finansując ponad 80 tysięcy inwestycji.
Model biznesowy BOŚ zakłada specjalizację we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. Doradztwo ze strony banku obejmuje kwestie finansowania, uświadamiania ekologicznego oraz przedstawiania efektywnych, przyjaznych środowisku rozwiązań. Bank realizując te zadania korzysta z wiedzy zatrudnionych ekologów.

 

Dla ludzi, biznesu i środowiska

 
Bank Ochrony Środowiska – jako lider finansowania ekologii w Polsce – od wielu lat rozwija i dopasowuje ofertę do potrzeb klientów. Konsekwentnie realizuje kolejne inicjatywy wspierające walkę o poprawę jakości powietrza w Polsce, w szczególności ograniczenie niskiej emisji.

Od sierpnia 2018 roku, bank oferuje Przejrzystą pożyczkę na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych. Została ona opracowana m.in. jako finansowanie uzupełniające i pomostowe do rządowego programu „Czyste Powietrze”.


bos_panele-fotowoltaniczne_650

 

W marcu 2019 r. bank podpisał z Grupą Enea list intencyjny na temat współpracy w zakresie rozwoju OZE. Jego główne założenia to działania mające na celu dywersyfikację miksu paliwowego, rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej. Działania obu instytucji będą wspierały osiągnięcie przez Polskę poziomu 15 proc. produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w roku 2020 oraz poziomu 32 proc. w 2030 r.

Dwa miesiące później, wpisując się w nurt działań wspierających rządowe prace nad programami Energia Plus i Mój Prąd, BOŚ wprowadził bardzo atrakcyjne promocje kredytów na prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne.

W czerwcu bank podpisał z PGNiG Obrót Detaliczny umowę o wspólnej promocji pożyczki Pełnym oddechem, skierowanej do przyszłych i obecnych klientów PGNiG na realizację celów komplementarnych z programem „Czyste powietrze”.
Oferta produktów dla gospodarstw domowych na walkę ze smogiem obejmuje atrakcyjne kredyty proponowane we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Pomoc finansową banku otrzymują także osoby prywatne inwestujące w instalacje fotowoltaiczne.
 

W 2020 roku Bank Ochrony Środowiska wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii uruchomił projekt „Postaw na Słońce”. Dzięki niemu jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać finansowanie instalacji fotowoltaicznych w formule ESCO (w niej podmiot zewnętrzny pokrywa koszty konstrukcji, a beneficjent spłaca przedsięwzięcie z oszczędności pochodzących z niższych rachunków za energię) oraz zwiększyć wydajność energetyczną zarządzanych przez siebie budynków dzięki zastosowaniu systemu monitorowania zużycia energii.

Licznik efektów ekologicznych

Inwestycje współfinansowane przez BOŚ pozwalają w ciągu roku ograniczyć taką emisję ilości CO2, jaką pochłania około 150 tys. ha lasu sosnowego – jest to powierzchnia odpowiadająca prawie połowie wszystkich Parków Narodowych w Polsce. Sfinansowane przez BOŚ instalacje odnawialnych źródeł energii mają istotny, około 20 proc. udział w krajowej produkcji czystej energii. Łączną przepustowość oczyszczalni ścieków (zarówno przydomowych jak i komunalnych) sfinansowanych przez bank można porównać do łącznej przepustowości kilkunastu największych oczyszczalni ścieków w Polsce, a długość sieci kanalizacyjnych jest zbliżona do łącznej długości czynnych sieci kanalizacyjnych w całym województwie zachodniopomorskim.


bos_fot_650

 

W każdej sekundzie klienci Banku Ochrony Środowiska dzięki swoim inwestycjom produkują czystą energię, ograniczają emisje szkodliwych substancji do atmosfery, gleby i wody. Bank, na swojej stronie internetowej, udostępnia licznik efektów ekologicznych pokazujący skalę wpływu realizowanych projektów ekologicznych na środowisko naturalne.

Efekt ekologiczny to korzyść środowiskowa wynikająca z przeprowadzonej inwestycji lub finansowania nieinwestycyjnego osób i przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska. Do inwestycji pozwalających na zapobieganie lub ograniczenie emisji substancji szkodliwej dla środowiska zalicza się m.in. projekty OZE, wymianę oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy typu LED i termomodernizację. Inwestycje mające na celu wyeliminowanie już powstałych substancji szkodliwych, to między innymi oczyszczalnie ścieków pozwalające na redukcję substancji biogennych do poziomów akceptowalnych, instalacje w fabrykach usuwające substancje chemiczne, toksyczne dla środowiska powstające w procesie produkcyjnym czy stosowanie w elektrociepłowniach nowoczesnych kotłów lub instalacji urządzeń odsiarczających i odpylających gazy odlotowe.

Uruchomiony przez BOŚ licznik przedstawia skalę prowadzonych przez bank i jego klientów działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń lub ich usuwaniu ze środowiska przez pryzmat wartości kilku kluczowych wskaźników: produkcji energii w OZE, redukcji emisji dwutlenku węgla, redukcji emisji pyłu, zmniejszenia zużycia i strat ciepła, ilości unieszkodliwionych odpadów lub odzyskanych surowców wtórnych a także przepustowości oczyszczalni ścieków.
Efekt ekologiczny wyliczany jest na podstawie informacji projektowych o realizowanych zadaniach inwestycyjnych, wskaźników udostępnianych przez kompetentne jednostki takie jak np. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), czy parametrów uwzględnionych w przepisach ogólnych np. Warunkach Technicznych w budownictwie.
 

Odpowiedzialny biznes

 
bos_raport_600_02Bank Ochrony Środowiska wspiera rozwój wiedzy i kompetencji ekologicznych swoich pracowników, aktywizuje postawy proekologiczne oraz prospołeczne.


Zespół banku od 2009 roku posadził ponad 60 tysięcy drzew na powierzchni porównywalnej z powierzchnią 16 boisk piłkarskich. Dzięki jego zaangażowaniu, na terenie Nadleśnictwa Celestynów został wzmocniony i uzupełniony biegnący doliną Świdra korytarz ekologiczny, który łączy obszary NATURA 2000. Działanie to przyczyniło się również do zniwelowania śladu klimatycznego wynikającego z emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku różnych form aktywności banku – „bosiowy las” pochłania rocznie ponad 7,5 tony CO2.


Działania proekologiczne związane z misją instytucji realizowane są przez Fundację BOŚ oraz za pomocą programów rozwijających kompetencje ekologiczne pracowników i ich wolontariat.
Bank Ochrony Środowiska może poszczycić się m.in. Certyfikatem Green Office potwierdzającym, że centrala banku jest zarządzana w ekologiczny sposób, jego pracownicy są edukowani w zakresie ekologii, firma dba o segregację śmieci, oszczędzanie energii elektrycznej i wody.

 

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11