Jakość, relacje, integracja, środowisko i etyka

Jakość, relacje, integracja, środowisko i etyka

Jakość, relacje, integracja, środowisko i etyka - społeczna odpowiedzialność Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Podstawowy kierunek społecznej odpowiedzialności Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego koncentruje się na pozytywnym oddziaływaniu na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne, w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

CBiDGP jako jednostka świadcząca usługi badawczo-pomiarowe, analityczne, ekspertyzowe i doradcze w szczególności dba o te aspekty relacji z interesariuszami, które decydują zarówno o pozycji firmy na rynku usług, budowaniu wzajemnego zaufania i wiarygodności  przedsiębiorstwa jako zleceniobiorcy oraz pracodawcy, jak i o jego wizerunku społecznym, w tym ekologicznym. Strategia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa ma zatem odzwierciedlać jego wartość rynkową, społeczną oraz kulturę organizacyjną, której głównymi wyznacznikami są:

1. Działania zgodne z etyką

Przyjęty w CBiDGP Kodeks Etyki stanowi kanon reguł zobowiązujących pracowników firmy do realizacji wszelkich podejmowanych działań zgodnie z zasadami prawnymi i moralnymi, zorientowanych na współpracę, z zachowaniem szacunku dla drugiej strony, bezstronności
i obiektywności.

2. Dbałość o jakość usług

Wychodząc naprzeciw wymogom rynku, a tym samym potrzebom i oczekiwaniom interesariuszy CBiDGP dąży do stałego podnoszenia jakości i zakresu świadczonych usług. Wdrażane i stosowane metodyki i techniki badawczo-pomiarowe odpowiadają krajowym i europejskim normom, a potwierdzeniem tego są certyfikaty i akredytacje nadawane przez uprawnione do tego jednostki.
cbidgp_1_645
3. Bezpieczeństwo priorytetem

Bezpieczeństwo pracy, techniki i środowiska wyznacza misję, a jednocześnie kierunki działalności CBiDGP. Bezpieczeństwo postrzegane jest zarówno jako obszar odpowiedzialności przedsiębiorstwa w zakresie wykonywanych ocen badanych obiektów i analizowanych czynników, środowiska pracy i środowiska naturalnego, jak i bezpieczeństwa pracowników. Realizacji tych celów sprzyjają:

- wiedza i doświadczenie badawczo-pomiarowe ekspertów przedsiębiorstwa,

- dbałość o najwyższą jakość realizowanych prac,

- systematyczne nadzór i kontrola warunków bhp,

- dbałość o jakość i bezpieczeństwo stanowisk pracy,

- Zintegrowany System Zarządzania.

4. Firma przyjazna środowisku

CBiDGP świadome oddziaływania współczesnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne realizuje politykę firmy przyjaznej środowisku.

Wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 nie tylko ułatwia spełnienie wymogów prawnych w tym zakresie, ale przede wszystkim dostarcza wiedzy i narzędzi umożliwiających podjęcie działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Z myślą o korzyściach zarówno środowiskowych, jak i finansowych przyjęto plan koncentrujący się na kluczowych dla przedsiębiorstwa aspektach:

- program oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej,

- program racjonalnej gospodarki odpadami.


cbidgp_2_433Drugi kierunek prośrodowiskowego zaangażowania CBiDGP wiąże się z odpowiedzialnością firmy realizowaną przez badania i pomiary czynników takich jak powietrze, woda, grunty, ścieki itd. Wiedza i doświadczenie ekspertów firmy w tej dziedzinie oraz ich działalność doradcza przyczyniają się do podnoszenia świadomości klientów w obszarze zagrożeń środowiskowych, ich redukcji, ograniczania ryzyka dla środowiska oraz ludzi.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego podejmuje szereg działań mających na celu rozpowszechnianie wiedzy, świadomości i poczucia odpowiedzialności ekologicznych zarówno wśród swoich pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych, w tym dzieci. Wśród akcji podejmowanych przez firmę na przestrzeni ostatnich lat należy wymienić:

- "Chroń środowisko, oszczędzaj energię” - promocja ekologicznych postaw wśród pracowników firmy zmierzająca do kształtowania prośrodowiskowych zachowań: oszczędzania energii elektrycznej, wody itp.,

- "Akcja SOSNA” – zbiórka butelek PET obejmująca zarówno laboratoria firmowe, jak i zasoby własne pracowników oraz ich przekazanie do MPGO w Sosnowcu w celach recyklingowych. Ważnym puntem programu było sadzenie młodych sosen, otrzymanych w zamian ze zebranie określonej liczby butelek PET. Młode drzewka posadzone zostały na terenie CBiDGP oraz w ogrodach i na działkach pracowników. Akcja podjęta została przez pracowników CBiDGP w ramach konkursu MPGO,

- cykliczne wizyty uczniów szkoły podstawowej w Bieruniu w laboratoriach CBiDGP – program podnoszenia świadomości młodzieży w zakresie czynników oddziałujących na stan środowiska naturalnego, metod ich badania, sposób oceny ich jakości,

- wizyta przedszkolaków z Lędzin w laboratoriach CBiDGP – program podnoszenia świadomości dzieci w zakresie czynników oddziałujących na stan środowiska naturalnego, działalności laboratorium badającego czynniki środowiskowe itp.,

cbidgp_3_645

- program segregacji odpadów komunalnych i proekologiczna gospodarka pozostałymi wytworzonymi odpadami,

- program podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez cykl szkoleń,

- program zakupów sprzętów o niskim poziomie zużycia energii – CBiDGP wdraża politykę zakupów artykułów „przyjaznych” dla środowiska,

- publiczne kampanie edukacyjne – CBiDGP realizuje obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za pośrednictwem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

5. Dialog z interesariuszami

Z uwagi na różnorodność, specyfikę i charakter usług oferowanych przez CBiDGP relacje z klientem budowane są w oparciu o modele B2B oraz B2C. Preferowany model komunikacji stosowany przez przedsiębiorstwo to marketing bezpośredni realizowany przede wszystkim poprzez sieć przedstawicieli funkcjonujących w kilku województwach oraz udział w branżowych targach wystawienniczych. Z kolei wdrożony w firmie system CRM stanowi narzędzie usprawniające kontakty handlowe z kontrahentami.

6. Relacje z pracownikami


Pracownicy jako szczególny rodzaj interesariusza stanowią punkt wyjściowy dla budowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa. Kluczowym zatem zagadnieniem w obszarze kultury organizacyjnej CBiDGP są relacje z pracownikami, mające na celu budowanie lojalności i zwiększenie poziomu utożsamiania się z firmą, utrzymanie/wzrost wydajności pracy oraz satysfakcji z wykonywanych zadań, zapobieganie konfliktom, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Polityka relacyjna CBiDGP w tym obszarze koncentruje się na: kształtowaniu odpowiednich warunków pracy, w tym uwzględniających kwestie bezpieczeństwa i higieny w środowisku i na stanowisku pracy, dostarczanie narzędzi do wykonywania zadań, stwarzanie warunków umożliwiających podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach, działania zmierzające do wzrostu integracji załogi, wsparcie socjalne. Podejmowane działania propracownicze mają na celu ugruntowanie pozycji CBiDGP jako rzetelnego pracodawcy i atrakcyjnego miejsca.

cbidgp_logo_303

Są z nami

CMC BOS
2023_8
2023_7
ING_HUBS_POLAND logo
2023_6
2023_5
2023_4
2023_3
2023_2
2023_1
2023_10
2023_11