Trwały proces doskonalenia

Jednym z głównych założeń spółki BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest systematyczny rozwój, uczciwość, oraz dążenie do doskonałości, a jakość, bezpieczeństwo pracy oraz działalność na rzecz lokalnych społeczności to priorytety, które wpisują się w ciągły proces doskonalenia.


Bezpieczeństwo środowiska pracy


Firma kładzie duży nacisk na proces produkcyjny w pełni zgodny z systemami zarządzania, potwierdzonymi właściwymi certyfikatami. Spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym (ISO/TS 16949), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) oraz pozytywnie zakończyła certyfikację międzynarodowej specyfikacji systemów zarządzania OHSAS 18001, regulującej kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

System OHSAS promuje te zagadnienia, które dla BorgWarner Poland są szczególnie ważne, czyli spokojne i zdrowe środowisko pracy. Dzięki Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności pracy. Certyfikat stanowi informację dla pracowników i innych interesariuszy przedsiębiorstwa, że aktywnie chroni zdrowie i bezpieczeństwo swojego personelu oraz jest dowodem na to, że system zarządzania zmierzył się ze standardem opartym na najlepszych praktykach i uznany został za zgodny z obowiązującymi wytycznymi. Wdrożenie tego systemu zapewnia m.in. zmniejszenie liczby wypadków, ograniczenie przestojów produkcyjnych i obniżenie związanych z nimi kosztów, a także lepsze zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa. Norma obejmuje również takie kluczowe obszary, jak odpowiedzialność za pracowników, szkolenia, kompetencje, konsultacje i komunikację, kontrolę operacji, monitorowanie, przygotowanie i działanie na wypadek awarii. Norma OHSAS 18001, jak i pozostałe systemy wdrożone w spółce, pomagają organizacji BorgWarner Poland w wydajnym spełnianiu stawianych przez nie wymogów jakościowych, środowiskowych, jak i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dowodem na to jak dużą wagę przywiązuje spółka do kwestii bezpieczeństwa pracy jest otrzymana nagroda CEO Safety Excellence Award, która została przyznana Borg Warner Poland za przepracowanie miliona godzin bez wypadku. Statuetkę, przedstawicielom polskiego oddziału koncernu 27 maja b.r. wręczył James Verrier, President & Chief Executive Officer Borg Warner Inc. W związku z uzyskaniem przed spółkę najwyższego uznania za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nagrodę dodatkową – czek o wartości 20 tys. dolarów, przekazano na lokalne cele charytatywne, w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.


Filantropijna pomoc


Firma wśród swoich pracowników stara się budować kulturę opartą na wrażliwości i otwartości na potrzeby innych, angażując się we współpracę z organizacjami, które wymagają niezbędnej pomocy. Dwa czeki o równowartości 60 tys. złotych, które spółka otrzymała w nagrodę za przepracowanie miliona godzin bez wypadku, zostało przekazane podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku oraz wychowankom Domu Dziecka im. J. Korczaka w Strzyżowie. Stowarzyszenie przeznaczy pieniądze na rehabilitację społeczną i usprawniającą dzieci oraz młodzież niepełnosprawną z terenu swojej gminy oraz doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast Dom Dziecka, dzięki finansowemu wsparciu, będzie mógł poprawić warunki wychowawcze, zdrowotne, materialne i bytowe swoich wychowanków.


Bezinteresowna pomoc niesiona innym w imię idei solidaryzmu społecznego od początku działalności spółki wpisuje się w takie wartości, jak odpowiedzialność, rzetelność i zaufanie. Kierując się szlachetnymi pobudkami i chęcią wspierania potrzebujących, spółka angażuje się w liczne inicjatywny charytatywne ukierunkowane na społeczność lokalną, uniwersytecką, jak również udziela pomocy finansowej lub rzeczowej bezpośrednio osobom fizycznym. Wartość nakładów ponoszonych przez BorgWarner Poland na działalność charytatywną z roku na rok systematycznie wzrasta, a beneficjentami programów organizowanych przez spółkę bardzo często są dzieci wywodzące się z niezamożnych rodzin, mieszkających na Podkarpaciu. BorgWarner Poland wraz z Caritas Polska, w latach 2010-2013 realizował Program „Skrzydła”, którego celem było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jego ramach uczniowie otrzymali pieniądze na niezbędne pomoce naukowe, książki oraz zajęcia dodatkowe, a dzięki temu wsparciu mogli również rozwijać swoje pasje i zainteresowania, tym samym budując pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Dodatkowo spółka wspiera finansowo i rzeczowo lokalne szkoły w licznych inicjatywach, które są w nich podejmowane, takich jak konkursy i imprezy okolicznościowe.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko

 

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2