Trwały proces doskonalenia

Stawiając na rozwój najnowszych technologii BorgWarner Poland sp. z o.o. wdraża w życie innowacyjne pomysły, równocześnie biorąc pełną odpowiedzialność za czynności, których się podejmuje. Będąc częścią globalnego biznesu utrzymuje stały, wysoki poziom zaangażowania i dzięki temu odpowiedzialnie rozwija działalność biznesową poprzez partnerstwo, przyjazną atmosferę, najwyższą jakość swoich produktów oraz bezpieczeństwo. Producent komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych pojazdów samochodowych zwraca również szczególną uwagę na profesjonalne budowanie relacji z partnerami biznesowymi, kreowanie wizerunku oraz kultury korporacyjnej firmy, dzięki konstruktywnym relacjom w biznesie.


BorgWarner Poland sp. z o.o. jest częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych. Firma specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu dla branży motoryzacyjnej.  Stosowane technologie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych, przy równoczesnej poprawie własności jezdnych.
    
Wizja firmy w pełni odzwierciedla takie wartości, jak wzajemny szacunek, potęga współpracy, pasja w dążeniu do doskonałości i uczciwość. – Jako lider w tak ważnej, a zarazem trudnej i konkurencyjnej branży, czujemy się odpowiedzialni za jej rozwój i współtworzenie właściwego kierunku zachodzących w niej zmian – mówi Marek Zabielski, Dyrektor Zakładu BorgWarner Poland Sp. z o.o. i dodaje: – Mamy świadomość, że przewagę konkurencyjną w dzisiejszym świecie tworzą nie tylko wyniki finansowe, ale także sposób, w jaki je osiągamy. Naszym celem jest, aby wszelkie działania były przemyślane, adekwatne do otoczenia biznesowego i potrzeb interesariuszy. Zmiany, które wprowadzamy muszą być odpowiedzialne i długofalowe.

Solidny i odpowiedzialny pracodawca

Umiejętne zarządzanie i inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, a w konsekwencji odnoszenia namacalnych biznesowo sukcesów i budowania przewagi konkurencyjnej firmy w kluczowych obszarach działalności – stabilnie i długofalowo.

Polityka zatrudnienia realizowana przez firmę opiera się na kilku filarach – określonej kulturze korporacyjnej, atrakcyjnym wynagrodzeniu, odpowiednio dopasowanym pakiecie świadczeń pracowniczych, możliwości rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Szkolenie pracowników to jedna z metod prowadzących do realizacji celów strategii biznesowej, który ma  wspomagać zarządzanie kapitałem intelektualnym Spółki z uwzględnieniem jej misji i strategii biznesowej. Polityka personalna obejmuje wymagania określone w przepisach i strategii, udział pracowników w okresowych szkoleniach BHP oraz szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne. Zajmuje się także opracowywaniem i modyfikacją procesu identyfikacji potrzeb szkoleniowych, kwestiami doskonalenia kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian organizacyjnych i technologicznych w Spółce.


Corocznie w Firmie przeprowadza się identyfikację potrzeb dotyczących szkoleń: tych gwarantujących realizację przyjętej strategii biznesowej, obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP i zawodowych, wymaganych na danym stanowisku pracy. Identyfikacja dotyczy także kwestii studiów mających na celu uzupełnianie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji, a także konferencji i sympozjów. Rozwój potencjału pracowników w BorgWarner Poland jest ujęty w ramy systemu, który zakłada aktywną współpracę osób zajmujących się zarządzaniem szkoleniami w poszczególnych działach, kadry kierowniczej i pracowników. Wspólnie określane i wdrażane są również  programy rozwoju zgodne z potrzebami firmy, indywidualnymi potrzebami każdego pracownika, a także preferencjami osób zatrudnionych w Spółce. Opierając się na tych założeniach BorgWarner Poland sp. z o.o.  realizuje szereg programów rozwoju, a jednocześnie stale poszukuje nowych rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników każdego szczebla. Spółka dofinansowuje także studia podejmowane przez pracowników na kierunkach zgodnych z zakresem sprawowanych obowiązków i strategią firmy.

 

BorgWarner Poland sp. z o.o. jest laureatem licznych nagród w dziedzinie  HR: Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR (2012, 2013, 2014), Solidny Pracodawca (2013, 2014). Jak podkreśla Marek Zabielski, laureat indywidualnej nagrody Solidny Pracodawca,  uhonorowany  za całokształt pracy oraz zaangażowanie w rozwój firmy - Dobre postrzeganie pracodawcy zależy od wielu czynników. Są nimi z pewnością kultura organizacyjna, styl zarządzania, innowacyjność. BorgWarner Poland należy do czołówki firm efektywnie zarządzających obszarem HR. Stosujemy najwyższe standardy,  system działań adresowanych do pracowników pozwala im realizować się zawodowo, a pracodawcy osiągać zamierzone cele. Ma to znaczenie szczególnie, gdy firma dynamicznie się rozwija, a kolejne zmiany wymagają nie tylko nowych umiejętności, ale także zrozumienia i akceptacji. Nieodzownym elementem kultury firmy, na którą kładziemy nacisk, są relacje pracodawcy z pracownikami, oparte o wzajemny szacunek,  zaufanie oraz współpracę.


Sprawnie zarządzany partner biznesowy


Celem Spółki jest zbudowanie pozycji jako przedsiębiorstwa transparentnego, zarządzanego zgodnie z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego, propagowanie kultury organizacji opartej na wartościach etycznych oraz wzmocnienie pozycji Firmy jako rzetelnego i etycznego partnera biznesowego. Dzięki wdrożonym systemom klienci z branży motoryzacyjnej  stawiający na produkty sygnowane logo BorgWarner Poland  mogą mieć pewność, że inwestują w wysokiej jakości, nowoczesny sprzęt w pełni  przyjazny dla środowiska. Producent turbosprężarek funkcjonuje też w oparciu o ściśle określoną politykę ochrony środowiska, co przekłada się na większą świadomość i zaangażowanie pracowników w takich kwestiach jak segregacja odpadów i  ograniczenie ich ilości, dbałość o zasoby naturalne oraz w zakresie rozsądnego wykorzystania dostępnych materiałów do realizacji procesów produkcyjnych. Potwierdzeniem  najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialności za produkt i dbałości o klienta są nagrody branżowe


Zaangażowani w przyszłość

Spółka  jest przekonana, że podstawą zrównoważonego rozwoju, długofalowych relacji biznesowych i sukcesu firmy jest tworzenie wartości dla wszystkich grup interesariuszy. Dlatego chce być partnerem dla społeczności lokalnych – samorządów, mieszkańców regionu i lokalnych przedsiębiorców. Dla BorgWarner Poland sp. z o.o bycie  dobrym sąsiadem oznacza dążenie do tego, by rozwój firmy był przewidywalny i tworzył warunki dla rozwoju społecznego regionu. Uważając to za cel strategiczny Spółka chce mieć pozytywny wpływ na lokalną przedsiębiorczość i sytuację gospodarczą regionu, działać w taki sposób, by zachować równowagę pomiędzy potrzebami przedsiębiorstwa i koniecznością ochrony środowiska naturalnego, budować dobre relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, przede wszystkim z mieszkańcami, samorządami, pracownikami i organizacjami pozarządowymi a także wykorzystywać dialog społeczny jako narzędzie umożliwiające artykulację oraz poznawanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu.

Na plus  działa również otwartość na wielokulturowość i wspieranie pracowników w zakresie migracji pomiędzy oddziałami korporacji na całym świecie. Spółka dąży do zbudowania zespołu specjalistów o wysokim zakresie kompetencji, który podchodzi do każdego projektu z pasją i pełnym zaangażowaniem.


Społecznie odpowiedzialni

Biznes społecznie odpowiedzialny jest skuteczny tylko wtedy, gdy angażuje wszystkie strony, wsłuchuje się w rzeczywiste potrzeby beneficjentów i nakłania ich do aktywnego współdziałania. Idea zrównoważonego rozwoju i poszanowania otoczenia jest jednym z kluczowych elementów strategii oraz integralną częścią działalności BorgWarner Poland sp. z o.o. Celami Spółki w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest budowanie kultury organizacji opartej na wartościach, jak również angażowanie  się w inicjatywy mobilizujące rynek do rozwoju dobrych praktyk i podnoszenia własnych standardów. Spółka wśród swoich pracowników stara się budować kulturę opartą na wrażliwości i otwartości na potrzeby innych, angażując się we współpracę z organizacjami, które wymagają  niezbędnej pomocy.

 

Bezinteresowna pomoc niesiona innym w imię idei lokalnego solidaryzmu społecznego, od początku działalności Spółki wpisuje się w takie wartości, jak odpowiedzialność,  rzetelność i zaufanie. Kierując się szlachetnymi pobudkami i chęcią wspierania potrzebujących, Spółka angażuje się w liczne inicjatywny charytatywne ukierunkowane na społeczność lokalną, uniwersytecką, jak również udziela pomocy finansowej lub rzeczowej bezpośrednio osobom fizycznym. Wartość nakładów ponoszonych przez BorgWarner Poland sp. z o.o. na działalność charytatywną z roku na rok systematycznie wzrasta, a beneficjentami programów organizowanych przez spółkę, bardzo często są  dzieci, wywodzące się z niezamożnych rodzin, mieszkających na Podkarpaciu. Najbliższe inicjatywy z udziałem BorgWarner Poland sp. z o.o. to uczestnictwo w rajdzie charytatywnym „Złombol”, organizacja Dnia Dawcy Szpiku dla Fundacji DKMS, wsparcie Hospicjum Podkarpackiego oraz udział w globalnej akcji „Walk and Run - 3 times the globe for children in needs”  - wybiegaj kilometry dla potrzebujących dzieci. - Coraz szersze kompetencje oraz nowe doświadczenia Spółka wykorzystuje nie tylko komentując rzeczywistość, ale również kształtując ją i proponując konkretne rozwiązania. Nasze aktywne podejście, ale przede wszystkim profesjonalne i zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu działanie, pozwala nam realizować cel podstawowy – budowanie wartości  BorgWarner Poland sp. z o.o. dla naszych interesariuszy. Taka strategia działania otwiera nam nowe możliwości w sferze biznesu, a równocześnie umożliwia pomoc najbardziej potrzebującym – podsumowuje Marek Zabielski.

 

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko  

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2