Energetyka odpowiedzialna społecznie

Firmy wytwarzające energię elektryczną stoją dziś przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na wzrastające potrzeby energetyczne, a jednocześnie zadbać o to, by produkcja była bezpieczna, innowacyjna i przyjazna środowisku. Tak pojęta odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i zaangażowania w życie lokalnych społeczności.

 

Przykładem tego, jak z sukcesem rozwijać działalność biznesową, będąc jednocześnie firmą proekologiczną i społecznie odpowiedzialną jest Grupa EDF, jedna z największych firm energetycznych na świecie i wiodący producent energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Aktywność w tym zakresie, zaangażowanie w ochronę środowiska oraz innowacyjność są fundamentem efektywności Grupy. Wszystkie zakłady wchodzące w jej skład (elektrownia w Rybniku, elektrociepłownie w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu i w Zielonej Górze) koncentrują się nie tylko na dostarczaniu energii elektrycznej i ciepła odbiorcom w poszczególnych regionach, ale również na kształtowaniu pozytywnych relacji z nimi.


Partner lokalnych społeczności


W ramach odpowiedzialności społecznej, spółki należące do Grupy EDF w Polsce wspierają instytucje opieki zdrowotnej, placówki edukacyjne, a także inicjują wydarzenia kulturalne w poszczególnych regionach swojej aktywności. Od kliku lat EDF realizuje w Polsce programy, których beneficjentami są organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia. Ważnym elementem jest również wspieranie sportu, zwłaszcza w zakresie promocji tej formy aktywności wśród osób niepełnosprawnych. Jedną z tych dyscyplin, której wartości są szczególnie bliskie EDF Polska jest wioślarstwo. Praca zespołowa, zasady fair play, odpowiedzialność i poszanowanie jednostki – to najważniejsze z nich. Ponadto szczególna rola wody w energetyce, jako źródła pozwalającego wytwarzać energię bez emisji CO2, jest również jednym z powodów, dla których spółka wspiera właśnie tę dyscyplinę sportu. Od czterech lat EDF Polska jest głównym sponsorem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.


Dobry pracodawca


Jednym z ważnych aspektów działań Grupy EDF w Polsce jest kształtowanie dobrych relacji z pracownikami. W ramach swojej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, EDF monitoruje potrzeby, wspiera kształcenie personelu, a także systematycznie wdraża projekty w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zaangażowanie pracowników w kwestie BHP oraz doskonalenie przyjętych rozwiązań są dla EDF priorytetowe. Dla każdej firmy ludzie powinni być najcenniejszym kapitałem, bowiem to od ich poczucia odpowiedzialności  i zaangażowania w prowadzone działania zależy sukces przedsiębiorstwa. Polityka personalna EDF nakierowana jest na promocję i wewnętrzny awans pracowników. Swojej kadrze EDF umożliwia poszerzenie fachowej wiedzy, kompetencji menedżerskich ora umiejętności miękkich, a każda osoba jest objęta systemem indywidualnego rozwoju.


Innowacyjnie, czyli jak?


Rosnące zapotrzebowanie na energię wymaga konsekwentnego poszukiwania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. W Grupie EDF służą temu m.in. projekty realizowane w dziewięciu centrach badawczo-rozwojowych na całym świecie. Ich działalność koncentruje się wokół trzech kluczowych wyzwań: wzmocnienia zdekarbonizowanego miksu energetycznego (mieszanki różnych rodzajów produkcji i konsumpcji energii), antycypowania zmian w tej branży, z uwzględnieniem nowych wyzwań w zakresie generacji rozproszonej i inteligentnych sieci. Trzeci kluczowy punkt to rozwijanie elastycznego i niskoemisyjnego popytu na energię. Polska jest jednym z siedmiu krajów (obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Chin i Singapuru), w których EDF otworzył ośrodek badawczy, wspierający realizację projektów inwestycyjnych, w oparciu o najlepsze jakościowo i najbardziej ekologiczne technologie. Działalność Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie wspiera projekty modernizacyjne zakładów produkcyjnych w Polsce. Ośrodek prowadzi także badania w zakresie współspalania biomasy i węgla, dążąc do zwiększania efektywności energetycznej bloków i ograniczania oddziaływania zakładów produkcyjnych na środowisko.


Spółki Grupy EDF w Polsce oraz centra badawczo-rozwojowe EDF z całego świata współpracują z Konsorcjum Polskich Uczelni. Efekty współpracy przedstawicieli świata nauki i przemysłu pozwalają partnerom na testowanie oraz wdrażanie pionierskich rozwiązań technologicznych i projektów poprawiających efektywność produkcji.


Ochrona środowiska


Innowacyjna aktywność EDF w Polsce to również odpowiedzialność ekologiczna, w ramach której firma prowadzi politykę racjonalnego rozporządzania energią i wodą, efektywną gospodarkę odpadami, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz jak najmniejszej emisji CO2. W ramach programu modernizacji w swoich zakładach w Polsce, EDF buduje instalacje oczyszczalni spalin, dzięki którym emisja tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów na danym terenie zmniejszy się kilkakrotnie.


EDF angażuje się również w ochronę bioróżnorodności, dbając o to, by oddziaływanie poszczególnych zakładów nie miało negatywnego wpływu na faunę i florę. W wielu miejscach na terenach swojej działalności firma stwarza sprzyjające warunki lęgowe dla różnych gatunków ptaków i dba o to, by jej działalność nie przeszkadzała życiu owadów i gryzoni.


Tak cel tych działań podkreśla Thierry Doucerain, Prezes Zarządu EDF Polska. - Dzięki wszystkim projektom, które realizujemy, zarówno w obszarze kultury, jak i ochrony środowiska czy walki z ubóstwem energetycznym, wzmacniamy pozycję w rejonach naszej działalności, a także potwierdzamy naszą rolę jako firmy odpowiedzialnej wobec naszych partnerów i klientów.


Joanna Jakoweńko

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2