Carrefour stawia na politykę różnorodności

Rozmowa z Justyną Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich w Carrefour Polska Sp. z o.o.


Dlaczego zdecydowali się Państwo na wdrożenie polityki różnorodności w swoich strukturach? Z jakimi procesami wiązało się to w Państwa sieci?

 

Zagadnienie różnorodności było od zawsze w centrum uwagi naszej firmy. Jako międzynarodowa sieć handlowa, operująca w 34 krajach świata, na co dzień stykamy się z wielokulturowością naszych pracowników. Dostrzegamy i jednocześnie bardzo cenimy różnice między nimi. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu, nasza firma może się dalej rozwijać i odpowiadać na bieżące potrzeby klientów. W 2004 roku Grupa Carrefour, jako jedna z pierwszych firm na świecie, podpisała Międzynarodową Kartę Różnorodności, która jeszcze mocniej obliguje całą naszą firmę do świadomego działania na rzecz równouprawnienia, tolerancji oraz przełamywania barier w miejscu pracy. Chciałabym również zaznaczyć, że Carrefour Polska jest pierwszą i jedyną jak dotąd firmą handlową, która zadeklarowała świadome wdrażanie polityki zarządzania różnorodnością.


Polityka różnorodności to bardzo złożone zagadnienie, a właściwie pewnego rodzaju filozofia - jakie są jej podstawowe założenia w Państwa strukturach?

 

Polityka zarządzania różnorodnością w Carrefour Polska opiera się na przełamywaniu barier w takich zakresach jak wiek, płeć oraz stan zdrowia pracowników. Wierzymy, że potencjał zawodowy wynika z kompetencji danej osoby, a nie z jej płci. Równouprawnienie to dla nas także wolny od wszelkich form dyskryminacji, proces rekrutacyjny.

W Carrefour staramy się również przełamywać stereotypy związane z wiekiem, kładąc duży nacisk na rozwój dialogu międzypokoleniowego. Naszym celem jest wyszkolenie wewnętrznych mentorów, którzy dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym będą przewodnikami dla nowych pracowników. Kolejną barierą, którą pokonujemy jest aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudniamy ponad 800 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.


Od wielu lat Carrefour wdraża projekty związane z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych - jak te procesy wyglądają w praktyce?

 

Od 2006 roku Carrefour Polska realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, w ramach której zatrudniania osoby niepełnosprawne. W 2010 roku zintensyfikowaliśmy swoje działania w tym temacie i nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” należącym do Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION. Dzięki projektowi zatrudnienia wspieranego w sieci Carrefour znalazło zatrudnienie ponad 800 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie niepełnosprawne osoby mają zagwarantowane takie same warunki zatrudnienia w Carrefour, jak pozostali pracownicy. Biorą udział w szkoleniach oraz w każdej chwili mogą liczyć na pomoc ze strony przełożonego. W naszej ocenie osoby niepełnosprawne są bardzo lojalnymi i wiernymi pracownikami. Są też wyjątkowo zaangażowani i obowiązkowi, przez co niejednokrotnie stają się przykładem dla pozostałych pracowników.


Czy wytyczne dotyczące polityki różnorodności są w jakiś sposób w Państwa sieci zunifikowane? Czy istnieje jakiś kodeks odwołujący się do tych zagadnień?

 

Polityka Zarządzania Różnorodnością jest w każdym kraju, realizowana w inny sposób. Związane jest to przede wszystkim z uwarunkowaniami kulturowymi wynikającymi z charakterystyki danego regionu. Oczywiście wartości, takie jak tolerancja, poszanowanie godności drugiego człowieka, czy przeciwdziałanie dyskryminacji są uniwersalne i przestrzegane przez wszystkie oddziały Carrefour. Jeśli chodzi o jeden uniwersalny kodeks, to cała Grupa Carrefour, zobowiązana jest do przestrzegania zapisów tzw. „Kodeksu Etyki”, którego wartości w dużym stopniu pokrywają się z zagadnieniem różnorodności. Jeśli chodzi o stricte politykę Różnorodności w Carrefour Polska, to rozumiana jest ona bardzo szeroko. Po pierwsze staramy się stworzyć taką atmosferę w pracy, aby każdy czuł się szanowany i doceniany oraz miał poczucie że może się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Po drugie działamy na rzecz zapobiegania dyskryminacji, zarówno ze względu na wiek, pochodzenia, płeć, wykształcenie czy przekonania religijne lub polityczne. Staramy się pracować nad „dialogiem pokoleniowym”, aby wzmocnić wymianę doświadczeń między pracownikami, a także aby uniknąć tzw. luki pokoleniowej. Zdajemy sobie sprawę, że polityka Różnorodności to długotrwały proces, który wiąże się ze systematycznym wprowadzaniem wielu zmian na różnych szczeblach firmy. Nie wszystkie można wprowadzić jednocześnie, a efekty nie zawsze przychodzą natychmiast.


Jakie projekty prowadzą Państwo obecnie w zakresie polityki różnorodności?

 

Obecnie projektami, które udało się nam z sukcesem wdrożyć, jest wspomniane już wcześniej, zatrudnianie wspierane, dzięki któremu pracę w naszej firmie podjęło ponad 800 niepełnosprawnych osób, oraz działania na rzecz równouprawnienia. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, w której 65% stanowisk kierowniczych zajmują kobiety. Nasze menedżerki zarządzają niejednokrotnie zespołami złożonymi z kilkuset osób. To tak, jak być odpowiedzialną za średniej wielkości firmę.

W Carrefour menedżerki pracują nie tylko w działach, które potocznie są przypisywane paniom, ale również odpowiadają za funkcjonowanie hipermarketów, supermarketów oraz całych centrów handlowych znajdujących się w portfelu firmy. W centrali natomiast, kierują takimi działami jak IT czy Dział Finansowy.

Projekt, który w najbliższym czasie chcemy rozwijać to dialog międzypokoleniowy oraz program edukacyjny skierowany w pierwszej kolejności do studentów, w drugiej natomiast do uczniów szkół średnich i zawodowych.

Naszym celem jest „zaszczepienie bakcyla” handlu wśród młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, że nasza branża daje duże możliwości rozwoju, zarówno zawodowego, jaki i osobistego Wymaga bowiem elastyczności, kreatywności, ale również wytrwałości i pracowitości. Samodoskonalenie, pasja i nastawienie na innowacyjne podejście do problemów, to cechy których poszukujemy wśród młodych. Ze swojej strony zapewniamy dostęp do międzynarodowego „know–how”, a także szansę na ciekawą i pozbawioną rutyny pracę.  

 

Rozmawiała Agnieszka Kluska

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2